Klachtenprocedure

Klachtenprocedure OSG-VvAA

Wat is een klacht?

Als u duidelijk maakt dat u ontevreden bent en uw klacht schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maakt, dan wordt dat beschouwd als een klacht.
Met schriftelijk wordt bedoeld een brief, een e-mail of een fax. In geval van een formele telefonische klacht vragen wij u om de klacht op schrift te stellen.


Wie kunnen een klacht indienen?

Als u een cursus hebt gevolgd bij het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA kunt u een klacht indienen.


Hoeveel tijd hebt u om uw klacht in te dienen?

U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen bij:
Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA

T.a.v. Directie
Postbus 482
3990 GG Houten
E info@osg-vvaa.nl
T +31 (0)30 – 634 65 80


Wat gebeurt er met uw klacht?

Van elke klacht wordt de Klachtenfunctionaris (directie) op de hoogte gesteld. De Klachtenfunctionaris:

 • verstuurt een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld;
 • bevraagt de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt u eventueel om meer informatie;
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
 • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de leidinggevende van het betrokken OSG-VvAA onderdeel;
 • neemt een definitief standpunt in;
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
 • zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De Klachtenfunctionaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klacht;
 • een nadere omschrijving van uw klacht;
 • de indieningdatum van uw klacht;
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop de klacht betrekking heeft, behandelt of beheert;
 • de naam van de Klachtenfunctionaris;
 • de cursus of lezing;
 • de gevoerde correspondentie over de klacht;
 • of de klacht al dan niet als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd;
 • de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld);
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht;
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond).

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot 2 jaar na afhandeling door de Klachtenfunctionaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.


Wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld?

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Daarmee verwachten wij ook dat de degene die de klacht indient zich onthoudt van enige publiciteit omtrent de ingediende klacht tot het moment dat de klacht is afgehandeld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.


Waarom deze klachtenregeling?

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA draagt bij aan kennisverrijking bij professionals in de gezondheidszorg. Daarbij hoort een klachtenregeling die aan wettelijke regels voldoet. Deze klachtenregeling is te beschouwen als de interne klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet.